Dostupné služby oblasť: Vzdelávanie, deti a mládež - Školy a škôlky

Infoslužba
Informovanie o centrách voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o materských školách v obci

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o školských obvodoch

Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o špeciálnych triedach

Na základe psychologického vyšetrenia sa dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže vzdelávať v bežnej triede základnej školy ako začlenený žiak, prípadne  ako žiak  v špeciálnej triede základnej školy.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných jazykových školách

Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných školách v obci

Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných umeleckých školách

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Školské stravovanie je určené najmä pre deti a žiakov materských a základných škôl na zabezpečenie odporúčaných výživových dávok. vo vybraných zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať aj iné osoby.

Oblasti služieb
E-podanie
Uvítanie detí do života

Pozývame všetky novonarodené detičky so svojimi rodičmi na slávnostné uvítanie do života

Oblasti služieb